Catchshift logo

POLITIKA OCHRANY SOUKROMÍ WEBOVÝCH STRÁNEK CATCHSHIFT.COM

OBECNÁ USTANOVENÍ

Tato politika ochrany soukromí webových stránek dostupných na adrese www.catchshift.com (dále jen: „Webové stránky” nebo „Web”) má informativní povahu, což znamená, že nezakládá povinnosti pro uživatele Webu. Politika ochrany soukromí obsahuje především zásady týkající se zpracování osobních údajů Správcem na Webu, včetně důvodů, účelů a doby zpracovávání osobních údajů a práv subjektů údajů, a také informace o používání souborů cookie a analytických nástrojů na Webu.

Správcem osobních údajů shromažďovaných prostřednictvím Webu je společnost CATCHSHIFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ se sídlem ve Wolsztynu (Polsko), zapsaná v rejstříku podnikatelů Státního soudního rejstříku pod číslem 0000715971, rejstříkový soud, ve kterém je uchovávána dokumentace společnosti: Okresní soud Poznań-Nowe Miasto i Wilda v Poznani (Polsko), IX. Hospodářský odbor Státního soudního rejstříku, adresa sídla a doručovací adresa: ul. Przemysłowa 2, 64-200 Wolsztyn (Polsko), DIČ: PL9231720420, IČO: 369338871, výše základního kapitálu: 5 100 PLN, e-mail: kontakt@catchshift.com, telefonní číslo: +48 68 347 58 57 – dále jen „Správce”, která je zároveň Majitelem Webových stránek.

Rychlý kontakt s námi:

 • e-mailem: kontakt@catchshift.com
 • telefonicky: +48 68 347 58 57
 • osobně na adrese: ul. Przemysłowa 2, 64-200 Wolsztyn (Polsko) nebo Okunin 21, 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki (Polsko)

Osobní údaje na Webu zpracovává Správce v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)– dále jen „GDPR” nebo „Nařízení GDPR”. Oficiální text Nařízení GDPR: https://eurlex.europa.eu/legalcontent/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679 .

Používání Webu je dobrovolné. Stejně tak je dobrovolné s ním související poskytnutí osobních údajů uživatelem Webových stránek, s výhradou případů, kdy je to nezbytné pro používání některých funkcí Webových stránek, včetně např. kontaktního formuláře. Neposkytnutí osobních údajů nezbytných pro používání určité funkce Webu v požadovaných případech a rozsahu bude mít za následek nemožnost používání této funkce. Správce na Webových stránkách pokaždé uvádí rozsah údajů požadovaných pro používání funkcí Webových stránek (např. před vyplněním naceňovacího formuláře).

Správce věnuje zvláštní péči zejména ochraně zájmů subjektů, jejichž osobní údaje zpracovává, a zejména odpovídá za to a zajišťuje, že údaje, které shromažďuje, jsou: (1) zpracovávány zákonným způsobem; (2) shromažďovány pro určité legitimní účely a nejsou předmětem dalšího zpracování, které je s těmito účely neslučitelné; (3) věcně správné a přiměřené vzhledem k účelům, pro které jsou zpracovávány; (4) uchovávány ve formě, která umožňuje identifikaci subjektů podle těchto údajů po dobu ne delší, než je nezbytné k dosažení účelu zpracování; a (5) zpracovávány způsobem, který zajišťuje náležité zabezpečení osobních údajů, včetně ochrany před neoprávněným nebo protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením, a to prostřednictvím vhodných technických nebo organizačních opatření.

S přihlédnutím k povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování a k riziku různě pravděpodobného a závažného porušení práv nebo svobod fyzických osob Správce zavede vhodná technická a organizační opatření, aby zpracování probíhalo v souladu s nařízením GDPR a aby to byl schopen prokázat. Tato opatření se v případě potřeby přezkoumávají a aktualizují. Správce používá technická opatření, která zabraňují neoprávněným osobám získávat a měnit elektronicky zasílané osobní údaje.

Veškerá slova, výrazy a zkratky, které se vyskytují v této politice ochrany soukromí a začínají velkým písmenem, je třeba chápat v souladu s jejich významem vyplývajícím z tohoto dokumentu.

DŮVODY PRO ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ

Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje, pouze pokud je splněna nejméně jedna z těchto podmínek a pouze v odpovídajícím rozsahu: (1) subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů; (2) zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo za účelem přijetí opatření na žádost subjektu údajů před uzavřením smlouvy; (3) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na Správce vztahuje; nebo (4) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.

Zpracování osobních údajů Správcem vyžaduje v každém případě existenci alespoň jednoho z výše uvedených důvodů. Konkrétní důvody pro zpracování osobních údajů uživatelů Webových stránek Správcem jsou uvedeny v dalším bodě politiky ochrany soukromí, a to ve vztahu ke konkrétnímu účelu zpracování osobních údajů Správcem.

ÚČEL, DŮVOD A DOBA TRVÁNÍ ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH

Účel, důvod, rozsah a příjemci osobních údajů zpracovávaných Správcem vyplývají v každém případě z činností, které dotyčný uživatel na Webových stránkách provádí.

Správce smí v takovém případě zpracovávat osobní údaje na Webových stránkách za následujícími účely, z následujících důvodů, v době a v následujícím rozsahu:

Účel zpracování údajů Právní základ pro zpracování údajů  Doba uchovávání údajů
Plnění smlouvy nebo přijetí opatření na žádost subjektu údajů před uzavřením smlouvy Článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR (smlouva) – zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy (např. smlouvy o poskytování služeb nebo kupní smlouvy), jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení kroků na žádost subjektu údajů před uzavřením smlouvy (např. příprava nabídky). Údaje jsou uchovávány po dobu nezbytnou k plnění, ukončení nebo jinému způsobu zániku uzavřené smlouvy o poskytování elektronických služeb se Správcem.
Přímý marketing Článek 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR (oprávněný zájem správce) – zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce, které spočívají v péči o zájmy a dobrou pověst Správce a ve snaze prodat služby a výrobky. Údaje jsou uchovávány po dobu existence oprávněného zájmu Správce, nejdéle však po dobu promlčení nároků vůči subjektu údajů v souvislosti s podnikatelskou činností Správce. Promlčecí lhůta se řídí ustanoveními zákona, zejména občanského zákoníku (základní promlčecí lhůta pro nároky související s podnikatelskou činností je tříletá).

Správce nesmí zpracovávat údaje pro účely přímého marketingu v případě vznesení účinné námitky subjektu údajů.

Marketing Článek 6 odst. 1 písm. a) Nařízení GDPR (souhlas) – subjekt údajů vyjádřil souhlas se zpracováním svých osobních údajů Správcem pro marketingové účely. Údaje jsou uchovávány, dokud subjekt údajů neodvolá svůj souhlas s dalším zpracováním svých údajů pro tento účel.
Určení, výkon nebo obhajoba nároků, které může uplatňovat Správce nebo které mohou být uplatňovány vůči Správci Článek 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR (oprávněný zájem) – zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce, které spočívají v určení, výkonu nebo obhajobě nároků, které může uplatňovat Správce nebo které mohou být uplatňovány vůči Správci. Údaje jsou uchovávány po dobu existence oprávněného zájmu Správce, nejdéle však po dobu promlčení nároků vůči subjektu údajů v souvislosti s podnikatelskou činností Správce. Promlčecí lhůta se řídí ustanoveními zákona, zejména občanského zákoníku (základní promlčecí lhůta pro nároky související s podnikatelskou činností je tříletá).
Používání

Webových stránek a

zajištění jejich správného fungování

Článek 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR (oprávněný zájem správce) – zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce, které spočívají v provozování a údržbě Webových stránek. Údaje jsou uchovávány po dobu existence oprávněného zájmu Správce, nejdéle však po dobu do promlčení nároků Správce vůči subjektu údajů v souvislosti s podnikatelskou činností Správce. Promlčecí lhůta se řídí ustanoveními zákona, zejména občanského zákoníku (základní promlčecí lhůta pro nároky související s podnikatelskou činností je tříletá).
Vedení statistik a analýza návštěvnosti Webových stránek Článek 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR (oprávněný zájem správce) – zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce, které spočívají ve vedení statistik a analýze návštěvnosti Webových stránek za účelem zlepšení fungování Webových stránek. Údaje jsou uchovávány po dobu existence oprávněného zájmu Správce, nejdéle však po dobu do promlčení nároků Správce vůči subjektu údajů v souvislosti s podnikatelskou činností Správce. Promlčecí lhůta se řídí ustanoveními zákona, zejména občanského zákoníku (základní promlčecí lhůta pro nároky související s podnikatelskou činností je tříletá).

PŘÍJEMCI ÚDAJŮ NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH

Pro řádné fungování Webových stránek je nutné, aby Správce využíval služeb vnějších subjektů (jako např. dodavatele softwaru). Správce využívá pouze služeb takových zpracovatelů, kteří poskytují dostatečné záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby zpracování splňovalo požadavky nařízení GDPR a chránilo práva subjektů údajů.

K předání údajů Správcem nedochází v každém případě a ne všem příjemcům nebo kategoriím příjemců uvedeným v politice ochrany soukromí – Správce předává údaje pouze v případě, že to je nezbytné pro naplnění daného účelu zpracování osobních údajů a pouze v rozsahu nezbytném pro jeho naplnění.

Správce může předávat osobní údaje do třetí země, přičemž Správce zajistí, aby k tomu v takovém případě docházelo ve vztahu k zemi, která zajišťuje odpovídající úroveň ochrany v souladu s nařízením GDPR, a v případě ostatních zemí, aby předání probíhalo na základě standardních doložek o ochraně osobních údajů. Správce zajistí, aby subjekt údajů měl možnost získat kopii svých údajů. Správce předává shromážděné osobní údaje pouze tehdy a v takovém rozsahu, který je nezbytný pro naplnění daného účelu zpracování údajů v souladu s touto politikou ochrany soukromí.

Osobní údaje uživatelů Webových stránek mohou být předávány následujícím příjemcům nebo kategoriím příjemců:

 • dodavateli služeb poskytujícímu Správci technická, informační a organizační řešení umožňující Správci provádění hospodářské činnosti, včetně Webových stránek a elektronických služeb poskytovaných jejich prostřednictvím (zejména dodavateli počítačového softwaru k provozování Webových stránek, poskytovateli elektronické pošty a hostingu a dodavateli softwaru pro řízení firmy a poskytování technické pomoci Správci) – Správce poskytuje shromážděné osobní údaje uživatele Webu vybranému dodavateli jednajícímu na jeho příkaz pouze v případě nutnosti a v rozsahu nezbytném pro naplnění daného účelu zpracování údajů v souladu s touto politikou ochrany soukromí,
 • poskytovateli právních a poradenských služeb, který Správci poskytuje účetní, právní nebo poradenskou podporu (zejména advokátní kanceláři) – Správce poskytuje shromážděné osobní údaje uživatele Webu vybranému poskytovateli, který jedná na základě pokynů Správce, pouze v případě nutnosti a v rozsahu nezbytném pro naplnění daného účelu zpracování údajů v souladu s touto politikou ochrany soukromí,
 • poskytovateli sociálních zásuvných modulů, skriptů a jiných podobných nástrojů umístěných na Webových stránkách, umožňujících prohlížeči návštěvníka Webových stránek načítat obsah od poskytovatelů zmíněných zásuvných modulů (např. sledování videa, lajkování, sdílení) a za tímto účelem předávat osobní údaje návštěvníka těmto poskytovatelům, včetně:
  • Meta Platforms Ireland Ltd. – Správce používá na Webu sociální zásuvné moduly servisu Facebook (např. tlačítko To se mi líbí!, Sdílet), a proto shromažďuje a poskytuje osobní údaje uživatele používajícího Web společnosti Meta Platforms Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko) v rozsahu a v souladu se zásadami ochrany soukromí dostupnými zde: https://www.facebook.com/about/privacy/ (tyto údaje zahrnují informace o aktivitách na Webu, a to včetně informací o zařízení, navštěvovaných webových stránkách, zobrazovaných reklamách a způsobu využívání služeb – bez ohledu na to, zda má uživatel účet na Facebooku a je na něm přihlášen).

PROFILOVÁNÍ NA WEBU

Nařízení GDPR ukládá Správci povinnost poskytnutí informace o automatizovaném rozhodování, včetně profilování, jak je uvedeno v čl. 22 odst. 1 a 4 Nařízení GDPR, a přinejmenším v těchto případech důležité informace o způsobech rozhodování, jakož i o významu a předvídatelných důsledcích takového zpracování pro subjekt údajů. S ohledem na výše uvedené Správce poskytuje v tomto bodě politiky ochrany soukromí informace o možném profilování.

Správce může na Webu používat profilování pro účely přímého marketingu, avšak rozhodnutí, která Správce na jeho základě přijímá, se netýkají uzavření nebo odmítnutí uzavření smlouvy nebo možnosti využití elektronických služeb. Důsledkem použití profilování na Webu může být např. poskytnutí dané osobě slevy, zaslání jí slevového kódu, zaslání nabídky výrobku, který může odpovídat zájmům nebo preferencím dané osoby, nebo také nabídnutí lepších podmínek ve srovnání se standardní nabídkou. Navzdory profilování je na svobodném rozhodnutí dané osoby, zda chce využít takto získanou slevu nebo lepší podmínky a uskutečnit koupi.

Profilování na Webu spočívá v automatické analýze nebo prognóze chování dané osoby na Webu, např. při prohlížení stránky konkrétního výrobku na Webu. Podmínkou takového profilování je, aby Správce měl k dispozici osobní údaje dané osoby, aby jí mohl následně zaslat např. slevový kód.

Subjekt údajů má právo nebýt předmětem rozhodnutí, které je založeno výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, a které má právní účinky ve vztahu k tomuto subjektu nebo se ho podobně významně dotýká.

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Právo na přístup, úpravu, omezení, výmaz nebo přenositelnost – subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup k jeho osobním údajům, jejich úpravu, výmaz („právo být zapomenut“) nebo omezení zpracování a také právo vznést námitku proti zpracovávání, jakož i právo na přenositelnost jeho údajů. Podrobné podmínky pro výkon výše uvedených práv jsou uvedeny v čl. 15–21 Nařízení GDPR.

Právo souhlas kdykoliv odvolat – subjekt údajů, které zpracovává Správce na základě uděleného souhlasu (na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) Nařízení GDPR), má právo na odvolání souhlasu kdykoliv bez dopadu na zákonnost zpracování, které bylo prováděno na základě souhlasu před jeho odvoláním.

Právo podat stížnost u dozorčího orgánu – subjekt údajů, které jsou zpracovávány Správcem, má právo podat stížnost u dozorčího orgánu způsobem určeným v ustanoveních Nařízení GDPR a polského práva, zejména v zákoně o ochraně osobních údajů. Dozorčím orgánem v Polsku je předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Právo vznést námitku – subjekt údajů má právo vznést kdykoliv námitku, a to z důvodů spojených s jeho mimořádnou situací, proti zpracovávání jeho osobních údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) (veřejný zájem nebo veřejné úkoly) nebo f) (oprávněný zájem správce), včetně profilování na základě těchto ustanovení. Správce v tomto případě nesmí takové osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo vnést námitku proti přímému marketingu – pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro potřeby přímého marketingu, subjekt údajů má právo vnést kdykoliv námitku proti zpracování jeho osobních údajů pro potřeby takového marketingu, včetně profilování, v rozsahu, v jakém je zpracování spojeno s tímto přímým marketingem.

Za účelem výkonu práv zmíněných v tomto bodě politiky ochrany soukromí lze kontaktovat Správce zasláním příslušné zprávy písemně nebo e-mailem na adresu Správce uvedenou v úvodu politiky ochrany soukromí.

COOKIES NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH A ANALYTIKA, REMARKETING

Soubory cookie (cookies) jsou malé textové informace v podobě textových souborů, odesílané serverem a ukládané na straně osoby navštěvující Webové stránky (např. na pevném disku počítače, notebooku nebo na paměťové kartě smartphonu, a to v závislosti na zařízení, jaké používá návštěvník našich Webových stránek). Podrobné informace týkající se souborů cookie a také historii jejich vzniku lze najít mj. zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie .

Soubory cookie, které mohou být odesílány Webovými stránkami, lze rozdělit na různé druhy podle následujících kritérií:

S ohledem na jejich dodavatele:

1) vlastní (tvořené Webovými stránkami Správce) a

2) patřící třetím osobám/stranám (jiným než

Správce)

S ohledem na dobu jejich uchovávání v zařízení osoby, která navštívila Webové stránky: 

1) krátkodobé (uchovávané do momentu opuštění Webových stránek nebo vypnutí internetového prohlížeče) a

2) dlouhodobé (uchovávané po určitou dobu, která je definována parametry každého souboru nebo do momentu ručního odstranění)

S ohledem na účel jejich používání:

1) nezbytné (umožňující řádné fungování Webových stránek)

2) funkční/preferenční (umožňující přizpůsobení Webových stránek preferencím návštěvníka webu)

3) analytické a výkonnostní (shromažďující informace o způsobu používání Webových stránek)

4) marketingové, reklamní a sociální (shromažďující informace o návštěvníkovi Webových stránek za účelem zobrazení reklamy tomuto návštěvníkovi, její personalizace, měření účinnosti a provádění ostatní marketingové činnosti, a to i na webových stránkách jiných než tyto Webové stránky, jako jsou sociální sítě nebo jiné weby patřící ke stejným reklamním sítím jako Webové stránky)

 

 

Správce smí zpracovávat údaje obsažené v souborech cookie při používání Webových stránek návštěvníky k následujícím konkrétním účelům:

Účely používání souborů cookie na Webových stránkách Správce zapamatování údajů z vyplňovaných formulářů (nezbytné a/nebo funkční/preferenční soubory cookie) přizpůsobení obsahu Webových stránek individuálním preferencím uživatele (např. týkajících se barev, velikosti písma, rozvržení stránek) a optimalizace používání Webových stránek (funkční/preferenční soubory cookie) vedení anonymních statistik o způsobu používání Webových stránek

(analytické a výkonnostní soubory cookie)

zobrazování a vykreslování reklam, omezování počtu zobrazení reklam a ignorování reklam, které uživatel nechce vidět, měření účinnosti reklam a také personalizace reklam, tzn. analýza charakteristiky chování návštěvníků Webových stránek prostřednictvím anonymní analýzy jejich činností (např. opakující se návštěvy určitých webů, klíčová slova apod.) s cílem vytvoření jejich profilu a poskytnutí jim reklam přizpůsobených jejich předpokládaným zájmům, a to i při návštěvě jiných webových stránek v reklamní síti firmy Google Ireland Ltd. a Facebooku, tj. Meta Platforms Ireland Ltd. (marketingové, reklamní a sociální soubory cookie)

Zjistit v nejoblíbenějších internetových prohlížečích, které soubory cookie (včetně doby fungování souborů cookie a jejich poskytovatele) jsou v daném momentě odesílány Webovými stránkami, lze následujícím způsobem:

 

V prohlížeči Chrome:

(1) v adresním řádku klikněte na ikonu visacího zámku na levé straně, (2) přejděte na záložku „Soubory cookie”.

V prohlížeči Firefox:

(1) v adresním řádku klikněte na ikonu štítu na levé straně, (2) přejděte na záložku „Povoleno“ nebo „Blokováno“, (3) klikněte na políčko „Soubory cookie pro sledování mezi stránkami“, „Prvky sledování sociálních médií“ nebo „Obsah s prvky sledování“.

V prohlížeči Internet Explorer:

(1) klikněte na nabídku „Nástroje“, (2) přejděte na záložku „Možnosti internetu“, (3) přejděte na záložku „Obecné“, (4) přejděte na záložku „Nastavení“, (5) klikněte na políčko „Zobrazit soubory“.

V prohlížeči Opera:

(1) v adresním řádku klikněte na ikonu visacího zámku na levé straně, (2) přejděte na záložku „Soubory cookie”.

V prohlížeči Safari:

(1) klikněte na nabídku „Preference“, (2) přejděte na záložku „Soukromí“, (3) klikněte na políčko „Spravovat data webů“.

Nezávisle na prohlížeči, pomocí nástrojů dostupných např. na

webu: https://www.cookiemetrix.com/
nebo:  https://www.cookiechecker.com/ 

Většina internetových prohlížečů dostupných na trhu má implicitně nastaven souhlas s ukládáním souborů cookie. Každý má možnost stanovení podmínek pro používání souborů cookie pomocí nastavení vlastního internetového prohlížeče. To znamená, že lze např. částečně omezit (např. časově) nebo zcela vypnout možnost ukládání souborů cookie – v tomto posledním případě to však může mít vliv na některé funkce Webových stránek.

Nastavení souborů cookie v internetovém prohlížeči jsou důležitá z hlediska souhlasu s používáním souborů cookie na našich Webových stránkách; v souladu s předpisy může být tento souhlas udělen také nastavením internetového prohlížeče. Podrobné informace o změnách nastavení týkajících se souborů cookie a jejich samostatného odstraňování v nejoblíbenějších internetových prohlížečích jsou dostupné v helpdesku internetového prohlížeče a na stránkách uvedených níže (stačí kliknout na daný link):

Správce může na Webových stránkách využívat služby Google Analytics, Universal Analytics poskytované společností Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko). Tyto služby pomáhají Správci vést statistiky a analyzovat návštěvnost Webových stránek. Shromažďované údaje jsou zpracovávány v rámci výše uvedených služeb za účelem vytváření statistik, které pomáhají spravovat Webové stránky a analyzovat jejich návštěvnost. Tyto údaje mají souhrnnou povahu. Správce při využívání výše uvedených služeb na Webových stránkách shromažďuje takové údaje, jako jsou zdroje a média, ze kterých přicházejí návštěvníci Webové stránky, chování návštěvníků na Webové stránce, informace o zařízeních a prohlížečích návštěvníků webu, IP a doméně, geodata, demografické údaje (věk, pohlaví) a zájmy.

Daná osoba může snadno zablokovat poskytování společnosti Google Analytics informací o jejích aktivitách na Webových stránkách. Za tímto účelem lze například nainstalovat doplněk prohlížeče poskytovaný firmou Google Ireland Ltd., dostupný zde: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en 

V souvislosti s možností využívání Správcem služeb poskytovaných společností Google Ireland Ltd. uvádí Správce na Webových stránkách, že úplné informace o zásadách zpracování údajů návštěvníků Webových stránek (včetně informací uložených v souborech cookie) společností Google Ireland Ltd. se nachází v politice ochrany soukromí služeb Google, dostupné na webové adrese: https://policies.google.com/technologies/partnersites 

Správce může na Webových stránkách používat službu Facebook Pixel poskytovanou firmou Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko). Tato služba pomáhá Správci měřit účinnost reklam a zjišťovat, jaké činnosti provádějí návštěvníci Webových stránek, a také zobrazovat těmto osobám reklamy na míru. Podrobné informace o fungování služby Facebook Pixel najdete na následující webové adrese: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content 

Fungování služby Facebook Pixel lze spravovat prostřednictvím nastavení reklam na svém účtu na portálu Facebook.com: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen 

ODKAZY

Web může obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Správce nabádá k seznámení se po přechodu na jiné weby s jimi stanovenými pravidly a politikou soukromí. Tato politika soukromí se týká pouze těchto Webových stránek.

KONTAKT S NÁMI

V případě jakýchkoliv problémů nebo dotazů spojených s používáním Webu nebo jiných dotazů kontaktujte prosím Majitele Webu:

 • e-mailem: kontakt@catchshift.com
 • telefonicky: +48 68 347 58 57
 • písemně na adrese: ul. Przemysłowa 2, 64-200 Wolsztyn, Polsko
 • osobně na adrese: ul. Przemysłowa 2, 64-200 Wolsztyn (Polsko) nebo Okunin 21, 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki (Polsko)