Catchshift logo

PRAVIDLA WEBOVÝCH STRÁNEK CATCHSHIFT.COM

ZASADY KORZYSTANIA | POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

O NÁS

Majitelem těchto webových stránek dostupných na adrese www.catchshift.com (dále jen: „Webové stránky” nebo „Web”) je společnost CATCHSHIFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ se sídlem ve Wolsztynu (Polsko), zapsaná v rejstříku podnikatelů Státního soudního rejstříku pod číslem 0000715971, rejstříkový soud, ve kterém je uchovávána dokumentace společnosti: Okresní soud Poznań-Nowe Miasto i Wilda v Poznani (Polsko), IX. Hospodářský odbor Státního soudního rejstříku, adresa sídla a doručovací adresa: ul. Przemysłowa 2, 64-200 Wolsztyn (Polsko), DIČ: PL9231720420, IČO: 369338871, výše základního kapitálu: 5 100 PLN, e-mail: kontakt@catchshift.com, telefonní číslo: +48 68 347 58 57 (dále jen: „Majitel” nebo „Správce”).

Máme více než 10letou zkušenost ve stavebnictví v oblasti podtlakových strojů. Všechna zařízení navrhujeme a vyrábíme sami, přičemž využíváme nejnovější technologie, nasloucháme názorům uživatelů a průběžně reagujeme na potřeby trhu.

Seznamte se prosím s pravidly našeho Webu. Jsme Vám k dispozici!

Rychlý kontakt s námi:

 • e-mailem: kontakt@catchshift.com
 • telefonicky: +48 68 347 58 57
 • osobně na adrese: ul. Przemysłowa 2, 64-200 Wolsztyn (Polsko) nebo Okunin 21, 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki (Polsko)

PRÁVNÍ VÝHRADA

Tento Web má informativní povahu, umožňuje seznámení se s výrobky a službami Majitele Webu a kontakt s ním, mj. položením dotazu ohledně nabídky pomocí kontaktního formuláře nebo konfigurátoru dotazu. Na Webu může být dostupný také newsletter, jehož úkolem bude informovat o činnostech Majitele Webu, aktualitách a nových výrobcích a službách Majitele Webu. Web, na něm dostupné výrobky a služby a tato pravidla jsou určena výhradně podnikatelům, tzn. Web není určen pro spotřebitele. Právem rozhodným pro Web a tato pravidla a smlouvy uzavírané na jejich základě je polské právo.

Web není e-shop a není možné jeho prostřednictvím uzavřít kupní smlouvu na koupi výrobků a služeb Majitele Webu (to znamená mj., že reklamy, ceníky a ostatní informace o výrobcích a službách umístěné na Webu nesmí být považovány za nabídku, případně za výzvu k uzavření smlouvy). K uzavření kupní smlouvy může dojít v důsledku zaslání žádosti o nabídku Majiteli Webu a teprve po sjednání podrobných podmínek takové smlouvy stranami; uzavření a podmínky takové smlouvy se však řídí samostatnou kupní smlouvou nebo samostatnými všeobecnými podmínkami prodeje výrobků Majitelem Webu, které tento poskytne.

Majitel vynakládá přiměřené úsilí, aby údaje uváděné na Webu byly aktuální a v souladu se skutečným stavem. Majitel zároveň prohlašuje, že veškerý obsah dostupný na tomto Webu má pouze informativní povahu.

OSOBNÍ ÚDAJE

Správcem osobních údajů zpracovávaných na Webu je Majitel. Osobní údaje jsou zpracovávány pro účely, po dobu a na základě důvodů a zásad uvedených v politice ochrany soukromí zveřejněné na Webu. Politika ochrany soukromí obsahuje především zásady týkající se zpracování osobních údajů Správcem na Webu, včetně důvodů, účelů a doby zpracovávání osobních údajů a práv subjektů údajů, a také informace o používání souborů cookie a analytických nástrojů na Webu. Používání Webu je dobrovolné. Stejně tak je dobrovolné s ním spojené poskytnutí osobních údajů uživatelem Webu, s výhradou výjimek uvedených v politice ochrany soukromí (např. využívání elektronických služeb a zákonné povinnosti Majitele).

POUŽÍVÁNÍ WEBU

Web je dostupný pro všechny uživatele internetu. Majitel v rámci Webu poskytuje informace o své podnikatelské činnosti a o výrobcích a službách, které nabízí.

Řádné používání Webu vyžaduje splnění níže uvedených požadavků:

 • Počítač, notebook nebo jiné multimediální zařízení s přístupem k internetu.
 • Webový prohlížeč v aktuální verzi: Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari nebo Microsoft Edge.
 • Doporučené rozlišení obrazovky: 1024X768.
 • Zapnutí ve webovém prohlížeči možnosti uložení souborů cookie a obsluhy Javascript.

Používání Webu je zdarma. Používání Webu by mělo probíhat v souladu s právem a dobrými zvyky, přičemž je třeba dbát na respektování osobních práv, ochranu osobních údajů a práv Správce, ostatních osob používajících Web a třetích osob, včetně autorských práv a práv duševního vlastnictví. Protiprávní jednání, které může ztěžovat fungování Webu, je zakázáno. Zakázáno je také přidávání obsahu protiprávní povahy. Používání Webu lze kdykoliv ukončit zavřením webových stránek nebo webového prohlížeče.

Veškeré informace a údaje, které uživatelé zasílají prostřednictvím Webu, by měly být spolehlivé a obsahovat pravdivé informace. Je zakázáno zasílat obsah, který porušuje pravidla netikety, obsahuje urážlivé informace a informace, které poškozují pověst Majitele, nebo takové, které mohou uvést Majitele nebo jiné osoby v omyl, jakož i obsah, který přímo či nepřímo propaguje nebo propaguje jiné instituce, weby a služby. Uživatel nesmí používat Web k šíření nevyžádaných obchodních informací (spamu).

Používání Webu je spojeno se standardními riziky vyskytujícími se na internetu. Hlavní hrozbou pro každého uživatele internetu je možnost „infikování“ teleinformačního systému škodlivým softwarem různého druhu, vytvořeného zejména za účelem působení škod nebo získání neoprávněného přístupu k údajům uživatele. Aby se předešlo rizikům s tím spojeným, Majitel doporučuje, aby každý uživatel vybavil své zařízení, které používá k připojení k internetu, antivirovým softwarem a neustále jej aktualizoval instalací jeho nejnovějších verzí a také aktualizoval internetový prohlížeč a operační systém svého koncového zařízení.

V případě jakýchkoliv problémů, reklamací nebo dotazů spojených s používáním Webu či jiných dotazů kontaktujte prosím Majitele Webu, například:

 • e-mailem: kontakt@catchshift.com
 • telefonicky: +48 68 347 58 57
 • písemně na adrese: ul. Przemysłowa 2, 64-200 Wolsztyn, Polsko

V popisu oznámení prosím uveďte (1) informace a okolnosti týkající se předmětu oznámení a (2) kontaktní údaje oznamovatele. K Vašemu oznámení se vyjádříme ve lhůtě 14 kalendářních dnů.

ELEKTRONICKÉ SLUŽBY

Na Webu jsou dostupné následující elektronické služby: kontaktní formulář, konfigurátor dotazu, blog  a newsletter.

1) Kontaktní formulář

Kontaktní formulář umožňuje zaslání kontaktního dotazu Majiteli. Zasláním dotazu nevzniká uživateli žádný závazek vůči Majiteli Webu.

Používání kontaktního formuláře začíná okamžikem zahájení jeho vyplňování na Webu – standardně je dostupný v dolní části Webu. Zaslání kontaktního dotazu proběhne v momentě učinění celkem dvou po sobě jdoucích kroků: (1) vyplnění kontaktního formuláře údaji, které jsou označeny jako povinné, a (2) kliknutí po vyplnění hodnotícího formuláře na pole akce umístěné na Webu pod formulářem; do tohoto okamžiku existuje možnost samostatné úpravy zadávaných údajů. V kontaktním formuláři je nutné uvést kontaktní údaje osoby vyplňující formulář: jméno a příjmení / název firmy, e-mailovou adresu a kontaktní telefonní číslo. Uživatel obdrží potvrzení o odeslání dotazu na svou e-mailovou adresu uvedenou ve formuláři.

Elektronická služba kontaktní formulář je poskytována bezplatně, má jednorázovou povahu a je ukončena ve chvíli, kdy uživatel jeho prostřednictvím odešle kontaktní dotaz, nebo ve chvíli dřívějšího přerušení formulování kontaktního dotazu jeho prostřednictvím.

2) Konfigurátor dotazu

Konfigurátor dotazu je elektronický formulář dostupný na Webu, umožňující zákazníkovi zaslání žádosti o nabídku týkající se jím zvolené konfigurace výrobku nebo služby Majitele Webu z možností, které jsou dostupné na Webu. V rámci formuláře lze určit mj. výrobek, jehož se má týkat dotaz, a dodatečné příslušenství k danému výrobku.

Používání Konfigurátoru dotazu začíná ve chvíli, kdy ho uživatel začne na Webu vyplňovat. Zaslání kontaktního dotazu proběhne po učinění zákazníkem celkem dvou po sobě jdoucích kroků: (1) vyplnění formuláře konfigurátoru dotazu a (2) kliknutí po vyplnění vyžadovaných údajů na pole akce umístěné na Webu pod formulářem; do tohoto okamžiku existuje možnost samostatné úpravy zadávaných údajů (za tímto účelem je třeba řídit se zobrazovanými zprávami, informacemi a možnostmi dostupnými na Webu). Uživatel obdrží potvrzení o odeslání dotazu na jeho e-mailovou adresu uvedenou ve formuláři. V Konfigurátoru dotazu musí zákazník nutně uvést údaje, které se ho týkají: jméno a příjmení / název firmy, volbu výrobku a případně dodatečného příslušenství.

Elektronická služba Konfigurátor dotazu je poskytována bezplatně, má jednorázovou povahu a je ukončena ve chvíli odeslání dotazu ohledně nabídky jeho prostřednictvím nebo ve chvíli dřívějšího přerušení podávání dotazu zákazníkem.

3) Blog

Používání blogu je možné po přechodu na příslušnou záložku s aktualitami na Webu. Blog je přístupný všem návštěvníkům Webu bez potřeby uvádění jakýchkoliv údajů nebo provádění jiných úkonů. Blog umožňuje seznámení se s obsahem článků a aktualit zveřejňovaných Majitelem a souvisejících se zaměřením Webu a službami a výrobky Majitele.

Elektronická služba blog je poskytována zdarma. Uživatel má možnost kdykoli a bez udání důvodu přestat používat blog zavřením internetového prohlížeče nebo opuštěním Webu.

4) Newsletter

Předmětem newsletteru je informování o činnosti prováděné Majitelem Webu, výrobcích a službách Majitele Webu a také zveřejňování rad a aktualit spojených s prováděnou činností.

Přihlášení k newsletteru následuje po uvedení v záložce/poli newsletter umístěném na Webu e-mailové adresy, na kterou mají být zasílána další vydání newsletteru, a po kliknutí na pole akce.

Elektronická služba newsletter je poskytována bezplatně na dobu neurčitou. Příjemce služeb má možnost se kdykoliv a bez uvedení důvodu odhlásit z newsletteru (přestat odebírat newsletter) odesláním příslušného požadavku Majiteli Webu, zejména prostřednictvím e-mailu na adresu: kontakt@catchshift.com nebo písemně na adresu: ul. Przemysłowa 2, 64-200 Wolsztyn, Polsko nebo využitím možnosti odhlášení dostupné v obsahu zprávy obdržené v rámci newsletteru.

AUTORSKÁ PRÁVA

Autorská práva a práva duševního vlastnictví k Webu jako celku a k obsahu, grafikám, dílům, vzorům a známkám dostupným v jejich rámci přísluší Majiteli nebo jiným oprávněným třetím subjektům a jsou pod ochranou autorského práva a ostatních ustanovení obecně platného práva. Používání obsahu umístěného na Webu je povoleno bez omezení v rozsahu vlastní osobní potřeby. Používání obsahu umístěného na Webu v jiném rozsahu vyžaduje předchozí výslovný souhlas Správce nebo jiných oprávněných třetích subjektů.

ODKAZY

Web může obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Správce nabádá k seznámení se po přechodu na jiné weby s jimi stanovenými pravidly a politikou soukromí. Tato pravidla se týkají pouze tohoto Webu.

KONTAKT S NÁMI

V případě jakýchkoliv problémů nebo dotazů spojených s používáním Webu nebo jiných dotazů kontaktujte prosím Majitele Webu:

 • e-mailem: kontakt@catchshift.com
 • telefonicky: +48 68 347 58 57
 • písemně na adrese: ul. Przemysłowa 2, 64-200 Wolsztyn, Polsko
 • osobně na adrese: ul. Przemysłowa 2, 64-200 Wolsztyn (Polsko) nebo Okunin 21, 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki (Polsko)